Jeugdbeleid – PICA

Gemeenten krijgen in toenemende mate de regie over de aanpak van maatschappelijk vraagstukken. Maar ook van uitvoerende instellingen wordt meer en meer verwacht dat ze duidelijk zijn over hun visie, en de programma’s en interventies die ze in zetten. Het draait in grote mate om de vraag: hoe effectief (in termen van resultaten) en hoe efficiënt  (in termen van de verhouding kosten-baten) is onze aanpak? Samengevat is dit de vraag naar de accountabillity van beleid en uitvoering.

Het  PICA©-model is ontwikkeld om gemeenten en instellingen te ondersteunen bij het vormgeven van beleid. Vaak zijn deel-processen van het model al uitgewerkt, maar omdat het vaak over een complex samenspel van  stakeholders, financieringsstromen en doelstellingen gaat, is de samenhang niet altijd evident. Het PICA©-model dient dan als check-list of routekaart. Waar nog hiaten zijn, geeft het PICA©-model richting om de gaten op te vullen en zo te komen tot een integrale aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Omdat het model is ontwikkeld naar aanleiding van praktijkervaringen met jeugdbeleid, interventies voor jeugd en het vormgeven van samenwerkingsverbanden, leent het zich uitstekend als model voor de gemeentelijke regie op de preventieve en curatieve Jeugdzorg. De leden van de maatschap“Jeugd in Perspectief” beschikken over expertise op de (deel-)processen binnen PICA, ieder vanuit een eigen kennisachtergrond en ervaring.