Onderhandelingsakkoord (april 2011)

De decentralisatie of transitie van de Jeugdzorg is een grote operatie die door de huidige coalitie is vastgelegd in het regeerakkoord. Inmiddels is in overleg met de VNG en het IPO een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Dit akkoord is in de afgelopen week voorgelegd aan alle gemeenten en provincies. Het is dus nog niet het definitieve akkoord, maar geeft wel inzicht in de richting van de operatie. De belangrijkste punten in het akkoord zijn:

  • De transformatie uiterlijk in 2016 gerealiseerd dient te zijn: Het Rijk, IPO en de VNG stellen hiervoor samen een transitieplan op.
  • De opdracht aan gemeenten wordt neergelegd in een nieuw wettelijk kader: de individuele aanspraken uit de huidige wet- en regelgeving zullen niet op gelijke wijze worden overgeheveld.
  • Uitgangspunt is dat gemeenten minimaal één jaar voorbereidingstijd krijgen tussen de afronding van de wetgeving en de inwerkingtreding daarvan.
  • Als er uit onderzoek blijkt dat er ‘heel dwingende en zwaarwegende redenen’ zijn om in bepaalde gevallen de zorg niet bij gemeenten onder te brengen, kan afgezien worden van decentralisatie.
  • De door de gemeenten te realiseren besparing voor het jeugddomein een oplopende reeks in het regeerakkoord kent. Deze bedraagt netto € 80 miljoen in 2015, oplopend tot € 300 miljoen vanaf 2017.

 

Voor de leesbaarheid is alleen het hoofdstuk over de Jeugdzorg hier te downloaden, voor de volledige tekst (met daarin ook de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de AWBZ en de Wet Werken naar Vermogen) verwijzen we naar de website van de VNG.

Klik hier voor het downloaden van decentralisatie Jeugdzorg in het onderhandelaarsakkoord