Decentralistie of transitie van de Jeugdzorg

De aangekondigde decentralisatie van de jeugdzorg is één van de grootste operaties in het Nederlandse Jeugdbeleid tot nu toe. In 1989 is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg gedecentraliseerd van de rijksoverheid naar de provincies, wat heeft geleid tot de oprichting van de Bureau’s Jeugdzorg. De afgelopen jaren is door met name gemeenten gepleit voor een verdere decentralisatie. In het regeerakkoord is deze decentralisatie opgenomen, en deze krijgt steeds meer vorm. Omdat het aantal documenten wat over de stelselwijziging verschijnt, zeer uitgebreid is, willen we hier een overzicht bieden van de beschikbare literatuur, visie- documenten, akkoorden en rapporten. Heeft u een tip, dan houden we ons van harte aanbevolen!

Opvoeden versterken – Advies aan de VNG

Dit document heeft als eerste na de aankondiging van de decentralisatie een nieuw fundament willen aanbrengen in het stelsel van de jeugdzorg. De auteurs: Tom van Yperen en Peter Stam, zijn beide gerenommeerde experts op het terrein van jeugdzorg en interventies.  Wie zich wil inlezen in de publicaties rond de decentralisatie, doet er goed aan om met dit advies te starten. Er wordt regelmatig naar verwezen en dient ook als basis voor ‘vervolg-documenten’.

Het advies is te lezen en te downloaden via de website van de VNG.

Strategisch visiedocument G32

Het Samenwerkingverband voor Grote Steden (G32) heeft in januari 2011 een strategische visiedocument uitgebracht, waarin de transitie van jeugdzorg wordt besproken. Inhoudelijk volgt het in grote lijnen het advies “Opvoeden versterken”. Verder worden een aantal concrete doelstellingen en actiepunten aangehaald, als ook de randvoorwaarden waaraan de overheveling in de visie van de G32 dient te voldoen.

U kunt hier het  Stategisch visiedocument G32 – Transitie van de Jeugdzorg  downloaden. We wijzen erop dat het een interne download betreft, niet omdat we ons het document hebben toegeëigend, maar omdat de de beschikbaarheid van het document willen garanderen.

Factsheets VNG

Sinds de aankondiging van de overheveling van de jeugdzorg zijn diverse overzichten gepubliceerd die helder maken waar het nu precies over gaat. Om hoeveel cliënten gaat het? Om hoeveel medewerkers? Welke wettelijke kaders spelen allemaal een rol? En hoeveel geld gaat er eigenlijk om in de sector? Hieronder kunt u twee factsheets van de VNG downloaden. We willen zoveel mogelijk informatie op deze website verzamelen, dus mochten er nog factsheets zijn die hier zeker niet mogen ontbreken, dan stellen we het op prijs om daarover een bericht te ontvangen. We hebben ervoor gekozen om de bestanden zelf als download aan te bieden, niet omdat we ons de informatie willen toe-eigenen, maar vanwege het risico op ‘gebroken links’. Wanneer iemand bezwaar heeft dat we de documenten aanbieden, dan staan wij natuurlijk open voor het herzien van onze werkwijze.

Feiten en cijfers transitie jeugzorg , VNG, oktober 2010

Factsheet decentralisatie Jeugdzorg, VNG, januari 2011

Bevrijdend kader voor de jeugdzorg

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling bracht in april 2011 een briefadvies uit aan Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten- Hyllner. De auteurs van dit advies vragen aandacht voor het risico dat de overheveling een bestuurlijke kwestie wordt, waarbij een inhoudelijke koerswijziging over het hoofd wordt gezien. In het advies pleiten ze er dan ook voor om de transitie aan te grijpen om “de jeugdhulpverlening op een andere leest te schoeien, namelijk van een beleid dat gericht is op directe interventies (vaak gebaseerd op preventieve risico-analyses) naar een beleid dat gericht is op de versterking van de zogeheten pedagogische civil society.”

Lees verder…

Onderhandelingsakkoord (april 2011)

De decentralisatie of transitie van de Jeugdzorg is een grote operatie die door de huidige coalitie is vastgelegd in het regeerakkoord. Inmiddels is in overleg met de VNG en het IPO een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Dit akkoord is in de afgelopen week voorgelegd aan alle gemeenten en provincies. Het is dus nog niet het definitieve akkoord, maar geeft wel inzicht in de richting van de operatie. De belangrijkste punten in het akkoord zijn:

  • De transformatie uiterlijk in 2016 gerealiseerd dient te zijn: Het Rijk, IPO en de VNG stellen hiervoor samen een transitieplan op. Lees verder…

Pijlers voor nieuw jeugdbeleid – NJI (2010)

Volgens het Nederlands Jeugd Instituut moet de stelselwijziging van de jeugdzorg op twee pijlers berusten:
Pijler 1 – verbetering van de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van kinderen en jongeren door a) de nadruk te leggen op jeugdbeleid waarin de gewone, positieve ontwikkeling en opvoeding van jeugdigen centraal staan en b) het realiseren van een goede opvoedingsondersteuning.
Pijler 2 – opbouw van een samenhangende zorgstructuur die erop gericht is om a) de opvoeding en opvoedingsondersteuning niet over te nemen maar te versterken en b) als overname van de opvoeding noodzakelijk is,veel aandacht te besteden aan een goede besluitvorming en optimale kwaliteit van uitvoering.

Lees verder…